thumbnail - Bỏ khung giá đất trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi
Tuấn Anh
Hà Nội

Bỏ khung giá đất trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến rộng rãi với các nhóm chính sách đất đai đặc thù như thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác