thumbnail - Bộ Xây dựng yêu cầu chia sẻ dữ liệu về thị trường bất động sản cho tổ chức, cá nhân
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Xây dựng yêu cầu chia sẻ dữ liệu về thị trường bất động sản cho tổ chức, cá nhân

Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường bất động các địa phương được giao chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác