thumbnail - Chào bán đất nền Thảo Điền giá rẻ rồi đưa khách đến Bình Dương
Cường bếu
Hà Nội

Chào bán đất nền Thảo Điền giá rẻ rồi đưa khách đến Bình Dương

Lừa được khách từ TP.HCM tới Tân Uyên (Bình Dương), phía nhà phân phối dựng sẵn rạp diễn trò bán đất nền; bố trí cả chục cò đất bao vây, liên tục hét lớn, ép khách chốt cọc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác