thumbnail - Chính phủ tính toán thu ngân sách cho năm giữa nhiệm kỳ
Quốc Cường
Hà Nội

Chính phủ tính toán thu ngân sách cho năm giữa nhiệm kỳ

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác