thumbnail - Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giảm 3 đơn vị
Lan đột biến
Hà Nội

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giảm 3 đơn vị

Nghị định số 86 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác