thumbnail - Có gì trong 51 nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan vừa được FLC công bố bổ sung?
Quân Mạnh
Hà Nội

Có gì trong 51 nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan vừa được FLC công bố bổ sung?

Thống kê các giao dịch, Tập đoàn FLC đã dùng hàng trăm bất động sản cùng hàng trăm triệu cổ phần tại Bamboo Airways để bảo đảm cho các khoản vay của loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái gồm Bamboo Airways, FLC Faros, FLC Homes, FLC Travel...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác