thumbnail - Cơ quan chuyên trách của Quốc hội nói gì về công tác thực hiện thu, chi NSNN của Chính phủ?
Thức SG
Hà Nội

Cơ quan chuyên trách của Quốc hội nói gì về công tác thực hiện thu, chi NSNN của Chính phủ?

Ủy ban chuyên trách của Quốc hội chỉ ra 5 vấn đề cần lưu ý, khắc phục trong công tác thu NSNN cùng 3 điểm hạn chế, bất cập trong hoạt động chi NSNN ở năm 2021...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác