thumbnail - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an người dân tộc thiểu số trong tình hình mới
Diệu Thúy
Hà Nội

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an người dân tộc thiểu số trong tình hình mới

Dân tộc và công tác dân tộc luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng. Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của vấn đề dân tộc nên đã thống nhất được các lực lượng trong cộng đồng các dân tộc ở nước ta thành một khối đoàn kết bền vững, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giành được độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đạt được những
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác