thumbnail - ĐHĐCĐ Bamboo Capital (BCG): Lãnh đạo tiết lộ giải pháp vốn nhằm giảm vốn vay ngân hàng, trái phiếu
Cường bếu
Hà Nội

ĐHĐCĐ Bamboo Capital (BCG): Lãnh đạo tiết lộ giải pháp vốn nhằm giảm vốn vay ngân hàng, trái phiếu

BCG sẽ thực hiện IPO nhiều mảng như bất động sản, năng lượng tái tạo... để huy động vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác