thumbnail - Không phải Tào Tháo, đây mới là trở ngại lớn nhất của Lưu Bị khi đi đánh Tây Xuyên
Thu Trang
Hà Nội

Không phải Tào Tháo, đây mới là trở ngại lớn nhất của Lưu Bị khi đi đánh Tây Xuyên

Trở ngại lớn nhất khi Lưu Bị đánh Tây Xuyên chính là Trương Nhiệm - Nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, thuộc hạ của Thái thú Ích Châu Lưu Chương. Để bắt được Trương Nhiệm, Gia Cát L...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác