thumbnail - Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung đánh giá việc tái cơ cấu thị trường tài chính trong năm 2023
Lan đột biến
Hà Nội

Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung đánh giá việc tái cơ cấu thị trường tài chính trong năm 2023

Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác