thumbnail - Ngân hàng Nhà nước cấp tập hút về hơn 100.000 tỷ đồng
Duy Tân
Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước cấp tập hút về hơn 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đã đảo ngược hoàn toàn hoạt động cân đối nguồn, cấp tập hút bớt hơn 100.000 tỷ đồng về sau khi bơm ra hỗ trợ một tuần trước đó.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác