thumbnail - Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

VTV.vn - Về Mục tiêu và tầm nhìn: Nghị quyết nêu rõ: Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác