thumbnail - Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy
Quốc Cường
Hà Nội

Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy

Nghị quyết 18 đặt ra giải pháp đáng chú ý là bãi bỏ khung giá đất nhưng tiếp tục sử dụng cơ chế bảng giá đất, xây dựng bảng giá đất dựa trên những nguyên tắc của thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác