thumbnail - Những đánh giá sai lệch về công tác phòng, chống mua bán người ở Việt Nam
Trường Sơn
Hà Nội

Những đánh giá sai lệch về công tác phòng, chống mua bán người ở Việt Nam

Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong mọi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, con người luôn được đặt vào vị trí trung tâm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác