thumbnail - Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản
Viễn Đông
Hà Nội

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác