thumbnail - PV GAS D cần hơn 2.083 tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2022-2035
Quốc Cường
Hà Nội

PV GAS D cần hơn 2.083 tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2022-2035

PV GAS D cần hơn 2.083 tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2022-2035 để cải taọ, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với kế hoạch phát triển nguồn của mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác