thumbnail - Sáu trường hợp giá đất sẽ được trừ để tính thuế giá trị gia tăng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Sáu trường hợp giá đất sẽ được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Từ ngày 12/9/2022, theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, sẽ có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác