thumbnail - Sửa đổi bổ sung Nội quy Kỳ họp Quốc hội
Quốc Cường
Hà Nội

Sửa đổi bổ sung Nội quy Kỳ họp Quốc hội

Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi đang được bàn thảo để hoàn thiện, trong đó đề xuất 24 vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác