thumbnail - Tạo sự đồng bộ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Gia Loc
Hà Nội

Tạo sự đồng bộ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, nhằm tạo sự đồng bộ từ Trung ương xuống cơ sở. Việc thành lập này cũng sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác