thumbnail - Thủ tướng: Không phân biệt thành phần kinh tế tư nhân trong ý thức và hành động
Trường Sơn
Hà Nội

Thủ tướng: Không phân biệt thành phần kinh tế tư nhân trong ý thức và hành động

Để kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai nghiêm túc đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nước nhà.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác