thumbnail - Tiêu chuẩn về sức khỏe thế nào sẽ được vào các trường công an?
Minh DucTRan
Hà Nội

Tiêu chuẩn về sức khỏe thế nào sẽ được vào các trường công an?

Tiêu chuẩn về sức khỏe đã được Công an cấp cơ sở (cấp huyện, cấp tỉnh) phổ biến, thông báo cho thí sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác