thumbnail - Tòa văn phòng Bamboo Airways của FLC đã được gán nợ cho OCB
Quân Mạnh
Hà Nội

Tòa văn phòng Bamboo Airways của FLC đã được gán nợ cho OCB

Sau khi gán nợ tòa trụ sở chính năm 2020, FLC đã thuê lại một phần diện tích của chính tòa nhà này để phục vụ hoạt động kinh doanh của FLC và các bên thứ ba do FLC chỉ định.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác