thumbnail - Tổng bí thư: 'Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất'
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tổng bí thư: 'Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất'

Chiến sự Ukraine: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác