thumbnail - Tổng Bí thư: Phải làm rõ vì sao đất đai chưa thành nội lực phát triển kinh tế - xã hội
Quân Mạnh
Hà Nội

Tổng Bí thư: Phải làm rõ vì sao đất đai chưa thành nội lực phát triển kinh tế - xã hội

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 là thảo luận về việc tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác