thumbnail - Trái Đất đã trải qua ngày ngắn nhất lịch sử
Lan đột biến
Hà Nội

Trái Đất đã trải qua ngày ngắn nhất lịch sử

Thứ Tư ngày 29/6/2022 ngắn hơn 1,59 mili giây so với một ngày 24 tiếng tròn, theo Cơ quan Hệ thống Tham chiếu và Trái Đất Quay Quốc tế (IERS).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác