thumbnail - "Trái ngọt" từ mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Tập đoàn TH
Lan đột biến
Hà Nội

"Trái ngọt" từ mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Tập đoàn TH

Mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững của Tập đoàn TH đã chứng minh tính hiệu quả, không chỉ góp phần tích cực bảo vệ thiên nhiên, môi trường mà...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác