thumbnail - Trung ương nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng quan trọng
Liên Hương
Hà Nội

Trung ương nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng quan trọng

(PLVN) - Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác