thumbnail - Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Thu Trang
Hà Nội

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác