thumbnail - Trung ương thảo luận Đề án tổng kết chính sách, pháp luật về đất đai
Liên Hương
Hà Nội

Trung ương thảo luận Đề án tổng kết chính sách, pháp luật về đất đai

Trung ương thảo luận tại tổ về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác