thumbnail - Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất
Thức SG
Hà Nội

Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất

Hội nghị Trung ương 5 thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách về đất đai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác