thumbnail - Trung ương thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất
Thu Trang
Hà Nội

Trung ương thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác