thumbnail - Tự doanh bán ròng hơn 300 tỷ đồng tập trung xả toàn blue-chips
Trường Sơn
Hà Nội

Tự doanh bán ròng hơn 300 tỷ đồng tập trung xả toàn blue-chips

Hôm giao dịch cuối tuần tự doanh bán ròng 328 tỷ đồng trong đó bán nhiều nhất EIB 60,17 tỷ đồng, MWG 38,65 tỷ đồng, NLG 27,35 tỷ đồng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác