thumbnail - UBCK: Đặc biệt ưu tiên giải pháp ngắn hạn hỗ trợ thị trường ổn định, trấn an tâm lý nhà đầu tư
Cường bếu
Hà Nội

UBCK: Đặc biệt ưu tiên giải pháp ngắn hạn hỗ trợ thị trường ổn định, trấn an tâm lý nhà đầu tư

Theo Ủy ban chứng khoán, thị trường chứng khoán trong nước đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, trước tác động tổng hòa từ yếu tố tâm lý trong nước và đặc biệt là các rủi ro từ thị trường quốc tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác