thumbnail - Vì sao quy định mới luân chuyển không nhắc tới “cán bộ trẻ”?
Thu Trang
Hà Nội

Vì sao quy định mới luân chuyển không nhắc tới “cán bộ trẻ”?

Bộ Chính vừa trị ban hành Quy định số 65-QĐ/TW thay thế Quy định số 98-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII “Về luân chuyển cán bộ”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác