thumbnail - Xã hội hoá ở Nghị quyết 35/NQ-CP là chủ trương lớn cần hiểu đúng và làm đúng
Lan đột biến
Hà Nội

Xã hội hoá ở Nghị quyết 35/NQ-CP là chủ trương lớn cần hiểu đúng và làm đúng

GDVN-Nghị quyết số 35/NQ-CP được xem là đường hướng để hoàn thiện thể chế thúc đẩy “xã hội hoá” trong lĩnh vực “quốc sách hàng đầu”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác