VnReview
Hà Nội

Quần thể là gì? Phân biệt quần thể sinh vật với quần xã sinh vật

Quần thể là một nhóm cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng giao phối sinh ra con cái. Những loài sinh sản vô tính hay trinh sản thì không qua giao phối.

Các cá thể không thể tồn tại 1 cách độc lập mà phải sống trong 1 tổ chức xác định mới có thể sinh sản, chống kẻ thù và khai thác tốt nhất nguồn thức ăn từ môi trường. Tổ chức đó là quần thể sinh vật.

Ví dụ: Sen trong đầm, đàn voi Châu Phi… là những quần thể.

Quần thể là gì? Phân biệt quần thể sinh vật với quần xã sinh vật

Quần xã là 1 tập hợp các quần thể sinh vật khác loài sống trong 1 không gian xác định (sinh cảnh), ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Quần thể và quần xã sinh vật đều là tập hợp của nhiều cá thể, giữa chúng có mối quan hệ thích nghi. Tuy nhiên, quần thể và quần xã có những đặc điểm khác biệt, gồm:

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài sống trong một sinh cảnh vào cùng một thời điểm nhất định; mối quan hệ giữa các cá thể chủ yếu là thích nghi, dinh dưỡng, nơi ở và đặc biệt về mặt sinh sản nhằm đảm bảo sự tồn tại của quần thể. Trong khi đó, quần xã là tập hợp các cá thể các loài khác nhau cùng sống trong một sinh cảnh. Mỗi quần xã có một lịch sử lâu dài. Ở quần xã, ngoài mối quan hệ thích nghi, còn có quan hệ hỗ trợ và đối địch.

Tuấn Phan theo Sinh học lớp 9

Chủ đề khác