thumbnail - Phân tích về mục tiêu kinh tế trọng điểm tại Đại hội Đảng 20 của Trung Quốc
Lan đột biến
Hà Nội

Phân tích về mục tiêu kinh tế trọng điểm tại Đại hội Đảng 20 của Trung Quốc

Đại hội 20 là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi đất nước này bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác