thumbnail - Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử

2.1. Dạng 1: Xác định số oxi hóa

Khái niệm: Số oxi hóa của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Cách xác định số oxi hóa

Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 

Quy tắc tính số oxi hóa

Đơn chất: Số oxi hóa bằng 0.

Hợp chất:

Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 

2.2. Dạng 2: Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron

Phương pháp thăng bằng electron

Bước 1: Xác định số oxi hóa của những nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Tìm chất khử và chất oxi hóa.

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

Bước 3: Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

Bước 4: Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Lưu ý: Kiểm tra hệ số theo thứ tự: kim loại, phi kim trung tâm, hiđro, oxi.

Ví dụ 1: Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng bằng electron.

Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 

2.3. Dạng 3: Toán bảo toàn electron

Phương pháp giải (Cho các trường hợp pha trộn các chất xảy ra phản ứng oxi hóa khử).

Bước 1: Tóm tắt đề theo sơ đồ phản ứng.

Bước 2: Xác định những nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng.

Bước 3: Viết quá trình khử, quá trình oxi hóa.

Bước 4: Đưa mol vào các quá trình khử và quá trình oxi hóa để tìm mol electron nhường và mol electron nhận.

Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 


Các dạng bài tập về Phản ứng oxi hóa - khử 

>> Phản ứng oxi hóa - khử là gì?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác