thumbnail - Các nguyên tắc của trí tuệ nhân tạo (AI)
Kim Đạo
Hà Nội

Các nguyên tắc của trí tuệ nhân tạo (AI)

Các nguyên tắc đặt ra đối với Trí tuệ Nhân tạo nhằm hướng dẫn cộng đồng về việc phát triển và sử dụng AI, bao gồm cả học máy. Mỗi tổ chức, quốc gia, cộng đồng có thể có những nguyên tắc khác nhau, nhưng về cơ bản đều hướng đến AI phục vụ con người chứ không phải để xâm phạm quyền lợi của con người.

Các nguyên tắc của trí tuệ nhân tạo (AI) 

Bởi vậy, các nguyên tắc cơ bản của trí tuệ nhân tạo gồm:

Tôn trọng luật pháp và hành động liêm chính

AI phải được sử dụng theo cách tôn trọng phẩm giá, quyền và tự do của con người. Việc sử dụng AI hoàn toàn tuân thủ các cơ quan pháp luật hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục bảo vệ quyền riêng tư, quyền tự do dân sự.

Minh bạch và có trách nhiệm

Tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp sự minh bạch thích hợp cho công chúng và khách hàng về các phương pháp, ứng dụng và cách sử dụng AI trong giới hạn bảo mật, công nghệ và tính khả thi theo luật và chính sách. Cùng với việc sử dụng AI và các kết quả của nó, cần phải phát triển và sử dụng các cơ chế để xác định trách nhiệm và cung cấp trách nhiệm giải trình có liên quan.

Khách quan và Công bằng

Cam kết cung cấp thông tin khách quan và thực hiện các bước khẳng định để xác định và giảm thiểu sự thiên vị.

Phát triển và sử dụng lấy con người làm trung tâm

Phát triển và sử dụng AI để nâng cao năng suất, hiệu quả nhưng phải đảm bảo hướng dẫn công nghệ áp dụng phán quyết của con người, đặc biệt là khi một hành động có khả năng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

An toàn và giảm thiểu thiệt hại

Tổ chức, cá nhân sử dụng AI phải phát triển và sử dụng các phương pháp hay nhất để tối đa hóa độ tin cậy, bảo mật và độ chính xác của thiết kế, phát triển và sử dụng AI. Cần đồng thời xây dựng và áp dụng giải pháp tốt nhất về bảo mật.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác