thumbnail - Cách phân biệt "must" và "have to"
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Cách phân biệt "must" và "have to"

"Must" và "have to" đều mang nghĩa "phải làm điều gì đó". Ví dụ:

"I must wake up early to catch a morning train" (Tôi phải dậy sớm để bắt chuyến tàu buổi sáng).

"She has to/must do her homework" (Cô ấy phải làm bài tập về nhà).

Sự khác biệt giữa "must" và "have to" rất nhỏ, đều đề cập đến nghĩa vụ hay sự bắt buộc làm điều gì đó. Nhưng "must" là một ý kiến hoặc đề xuất, còn "have to" thể hiện một nghĩa vụ khách quan từ bên ngoài tác động.

Trong một số trường hợp như "do homework" (làm bài tập về nhà), bạn có thể dùng "must" vì cho rằng điều này cần thiết (thuộc về ý kiến cá nhân), cũng có thể dùng "have to" vì đây là điều giáo viên yêu cầu.

Cách phân biệt "must" và "have to" 

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác