thumbnail - Đề xuất CSGT không bắt buộc phải cảm ơn sau khi kiểm soát giao thông
Fun Fun
Hà Nội

Đề xuất CSGT không bắt buộc phải cảm ơn sau khi kiểm soát giao thông

Đó là 1 nội dung trong dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình TTKS, xử lý vi phạm giao thông của CSGT.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác