Tại sao nắp cống trên đường hoặc là lồi lên, hoặc là lõm xuống so với mặt đường. Có ý


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top