thumbnail - Môn Giáo dục địa phương: Dạy mà chưa có tài liệu học tập
Thanh Bình
Hà Nội

Môn Giáo dục địa phương: Dạy mà chưa có tài liệu học tập

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục địa phương là hoạt động, môn học bắt buộc nằm trong chương trình các môn học tổng thể. Hiện nay nhiều địa phương đang gặp khó khăn khi triển khai chương trình này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác