thumbnail - Phần cứng và phần mềm

Phần cứng và phần mềm

Bảng sau đây nêu rõ những điểm phân biệt phần cứng với phần mềm.

Phần cứng

Phần mềm

Nó là thành phần vật lý của hệ thống máy tính.

Nó là ngôn ngữ lập trình làm cho phần cứng hoạt động.

Nó có hình dạng và cấu trúc vĩnh viễn, không thể sửa đổi.

Nó có thể được sửa đổi và tái sử dụng, vì nó không có hình dạng và cấu trúc vĩnh viễn.

Các tác nhân bên ngoài như bụi, chuột, côn trùng, độ ẩm, nhiệt độ, ... có thể ảnh hưởng đến phần cứng (ở dạng hữu hình).

Các tác nhân bên ngoài như bụi, chuột, côn trùng, độ ẩm, nắng nóng,… không thể tác động (vì nó không hữu hình).

Nó hoạt động với mã nhị phân (tức là từ 1 đến 0).

Nó hoạt động với sự trợ giúp của ngôn ngữ cấp cao như COBOL, BASIC, JAVA, v.v.

Nó chỉ sử dụng ngôn ngữ máy, tức là ngôn ngữ cấp thấp hơn.

Nó sử dụng ngôn ngữ cấp cao hơn, con người có thể dễ dàng đọc được.

Nó không bị ảnh hưởng bởi lỗi máy tính hoặc vi rút.

Nó bị ảnh hưởng bởi lỗi máy tính hoặc vi rút.

Nó không thể được chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng điện tử.

Nó có thể chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng điện tử.

Không thể tạo bản sao phần cứng trùng lặp.

Người dùng có thể tạo các bản sao của một phần mềm bao nhiêu tùy thích.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác