thumbnail - Bộ Chính trị giao biên chế công chức, viên chức toàn bộ hệ thống đến 2026
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Chính trị giao biên chế công chức, viên chức toàn bộ hệ thống đến 2026

Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác