Hạng: Không
Bài đăng: 0
Tham gia: Chưa
Hi Guest

[Lỗi] Mất thanh công cụ sau khi click vào phần comment của 1 post bất kì


Environment: Xảy ra trên Anroid. Không thấy xảy ra trên iOS

Steps:

  1. Vào trang chủ. Quan sát thanh công cụ nằm ngang
  2. Vào 1 post bất kì. Click vào phần comment (Có thể comment hoặc không)
  3. Trở lại trang chủ và quan sát thanh công cụ
  4. Trở lại post quan sát thanh công cụ

Actual:

-Thanh công cụ bị mất đi

Expected:

-Thanh công cụ vẫn hiển thị


[Lỗi] Mất thanh công cụ sau khi click vào phần comment của 1 post bất kì 


Video dung lượng lớn kh up dc mình up đỡ youtube:


Gợi ý cộng đồng

Top